Årsmöte

KALLELSE TILL NYTT UTLYST ÅRSMÖTE

Kangos Kultur & Ekologiskola inbjuder till årsmöte .

När: Den 10 juni 2019

Var: Skolans matsal

Tid: Kl 19.00, i anslutning till Byaredovisningen


 

          Dagordning:


 1. Årsmötets utlysande
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 3. Val av justerare tillika rösträknare
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Verksamhetsberättelse för år 2018
 6. Ekonomisk rapport
 7. Ansvarsfrihet för styrelsen - revisionsrapport
 8. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen 2019/2020
 9. Val av ordförande för styrelsen läsåret 2018/2019
 10. Val av ordinarie revisorer
 11. Suppleant revisor
 12. Val av valberedning
 13. Inkomna motioner